obchodne podmienky - bella-elektro

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej "VOP")

1. Určenie ceny dodávaného tovaru.

Východiskom pre určenie cien tovaru je aktuálny cenník firmy
BELLA-ELEKTRO s.r.o, ponuky v e-shope, resp. ním vypracovaná cenová ponuka. Cena sa určuje dohodou v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Vystavením objednávky kupujúci akceptuje určenie ceny podľa cenníku, ponuky v e-shope, resp. na základe cenovej ponuky. Cenové ponuky predávajúceho sú nezáväzné pokiaľ z ponuky nevyplýva opak (napr. určenie obdobia platnosti). Všetky ponukové zmluvné a projektové podklady nesmú byť bez súhlasu predávajúceho rozmnožené alebo sprístupnené tretím osobám. Ak sa objednávka odchýli od pôvodnej ponuky, predávajúci si vyhradzuje právo primerane zmeniť cenu. Ceny sa určujú na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do termínu dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien platných colných a daňových predpisov, bankových sadzieb a iných podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predpokladať, predávajúci je oprávnený ceny primerane upraviť. Zmluvné ceny zahŕňajú aj cenu obalu určeného v technickej dokumentácii príslušného výrobku. V cene tovaru nie je zahrnuté poistenie tovaru pri preprave ani samotné prepravné.

2. Podmienky dodania a platobné podmienky

2.1. Objednávka tovaru
Bežný-skladový tovar je mozné objednávať telefonicky, ústne, e-mailom, cez e-shop. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je určený výhradne pre objednávateľa a nie je bežnou skladovou položkou, alebo sa jedná o špeciálne množstvo, má predajca nárok požadovať fin. zálohu, ako zábezpeku, že tovar bude naozaj odobraný. Výšku zálohy si dohodný obe strany pri objednávke.


2.2 .Prechod zodpovednosti za škodu na tovare
Zmluva o dodávke tovaru obchodnej spoločnosti
BELLA-ELEKTRO s.r.o rozoznáva základné spôsoby splnenia záväzku predávajúceho, a to :
a/ odovzdávaním zásielky (tovaru) prvému dopravcovi,
b/ odovzdaním zásielky v
predajni, sklade predávajúceho,
c/ prevzatím zásielky (tovaru) kupujúcim od dopravcu v mieste určenia.
K týmto situáciám sa viaže moment prechodu zodpovednosti na kupujúceho za príp. vzniknutú škodu na tovare. Týmto nie sú dotknuté zodpovednostné vzťahy predávajúceho za chybné plnenie. Ak nie je dohodnuté niečo iné platí, že predávajúci plní objednávku odovzdaním zásielky prvému dopravcovi.
Ak kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu mená oprávnených osôb na objednávanie a preberanie tovaru, považujú sa za oprávnené osoby, tie ktoré to deklarujú.

2.3. Platobné podmienky
Vyúčtovanie sa realizuje oproti vystavenej faktúre. Pokiaľ na faktúre nie je uvedený iný termín, je splatná v lehote 15 dní /vrátane/ odo dňa jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú termínom pripísania platby na účet predávajúceho.
V prípade hotovostnej platby sa vyúčtovanie realizuje priamo v predajni pri nákupe, na základe vystaveného bločku z registrečnej pokladnice.

2.4. Prechod vlastníctva
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny, pričom kupujúci nie je oprávnený až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru robiť žiadne úkony, ktoré by v prípade požiadavky predávajúceho na jeho vrátanie podľa bodu
3.4 VOP, výkon vlastníckeho práva predávajúceho k tomuto tovaru obmedzili, znemožnili alebo akýmkoľvek iným spôsobom spochybnili, resp. obmedzovali alebo vylúčili; v opačnom prípade je predávajúci oprávnený za účelom ochrany a uplatňovania svojho vlastníckeho práva realizovať voči kupujúcemu všetky zákonom dovolené prostriedky vrátane trestnoprávnych.

2.5 .Balenia tovaru
Káble a vodiče sú dodávané v základných obalových prevedeniach: kruhy, cievky a káblové bubny. Na každom tomto expedičnom obalovom prevedení musí byť uvedená dĺžka ako jednotka množstva. Relatívna chyba dĺžky na jednotlivých prevedeniach je menšia než 1%. Kupujúci hradí súčet štítkových dĺžok dodávky a nebude reklamovať vyššie uvedenú toleranciu spojenú s presnosťou merania.
Materiály väčších rozmerov, ktoré sa nedajú balit inak sú voľne ložené. Ostatné tovary sú expedované v pôvodných obaloch od výroby, prípadne balené do kartónov, alebo iných dostupných obalov.

2.6.Dodacie lehoty
Dodacia lehota začína plynúť od termínu, ktorý je z ďalej uvedených termínov najneskorší :
- dátum potvrdenia objednávky, alebo podpisu zmluvy
- dátum, ktorým kupujúci splní všetky jemu prináležiace technické, obchodné a iné predpoklady
- dátum, ktorým predávajúci obdrží preddavok alebo zábezpeku, splatné pred dodaním tovaru.
Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, nedostatok energie alebo surovín, ďalej nefunkčnosť väčšej alebo dôležitej časti dodávky, pracovné konflikty, ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov.

2.7. Vrátenie tovaru
Tovar záväzne objenaný konkrétne pre kupujúceho, ktorý ho objednal, je povinný ho odobrať a nie je možné vrátiť, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Bežné - skladové položky je možné vrátiť do 30 dní, pokiaľ existujú pádne dôvody k jeho vráteniu, po posúdení predávajúcim. Vracaný tovar nesmie byť poškodený, používaný v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom. Vrátiť je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti BELLA-ELEKTRO s.r.o s originál bločkom z reg. pokladnice, alebo faktúrou. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.

2
.8. Preprava
Pokiaľ kupujúci neurčí spôsob dopravy, alebo nevyberie z možností ponúkaných v e-shope, o spôsobe prepravy rozhoduje predávajúci, pričom sleduje maximálnu hospodárnosť prepravy. Túto vykoná na účet kupujúceho spravidla bežnými dopravnými prostriedkami, pokiaľ sa nedohodnú inak.

3. Zodpovednostné vzťahy

3.1. Pôsobnosť Obchodného zákonníka
Pokiaľ VOP neurčujú niečo iné, spravujú sa nároky účastníkov zmluvy zo zodpovednosti za chybné plnenia Obchodným zákonníkom.

3.2. Reklamácie
Predávajúci ručí za kvalitatívne a kvantitatívne bezchybné plnenie najmä za bezchybnosť dizajnu, funkčnosti a forme listom resp. faxom. Predávajúci zabezpečí opravu, úpravu alebo výmenu chybných výrobkov v čo najkratšom čase u výrobcu, pokiaľ bola reklamácia uznaná.
Podrobnosti v "Reklamačnom poriadku".
Ustanovenie o záruke sa nepoužijú v prípadoch, keď :
a/ k chybám tovaru došlo nesprávnym použitím kupujúceho dodaného materiálu, resp. ním presadeného dizajnu,
b/ k chybám tovaru došlo v dôsledku jeho nesprávneho skladovania,
c/ kupujúci modifikoval alebo opravoval zariadenie bez toho, že by bol predávajúcim na túto činnosť výslovne splnomocnený,
d/ je tovar bežne opotrebený alebo poškodený vinou kupujúceho (neprimeraná starostlivosť - kontrola, údržba alebo nesprávne zaobchádzanie - neodborná montáž, chybné nastavenie, zapojenie a pod.),
e/ dôjde k akejkoľvek inej škode na výrobkoch, ktorú nemožno prisudzovať predávajúcemu (napr. vplyvom vonkajších faktorov akými sú elektrické veličiny neprípustnej veľkosti)

3.3. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté škody.
V prípadoch uvedených pod písm. a/-e/ predchádzajúceho odseku predávajúci nezodpovedá za škody súvisiace s použitím výrobku (požiar, úraz a pod.).

3.4. Nedodržanie platobných podmienok
V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením ceny tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,0
5% z fakturovanej ceny za každý, čo i len začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutá úprava § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka o úrokoch z omeškania a práva na uplatnenie náhrady škody. Predávajúci je oprávnený, bez toho aby sa dostal do omeškania, pozastaviť ďalšie dodávky až do doby pokým nebude dlh vyrovnaný. Je oprávnený tiež vyradiť potvrdené objednávky bez náhrady. Predávajúci môže v zmysle článku 2.4 VOP požadovať vrátenie tovaru. V takom prípade je oprávnený na základe súhlasu kupujúceho vyjadrenom v týchto VOP vstupovať do objektov kupujúceho, v ktorých sa tento tovar nachádza a prevziať si tento tovar, ktorý je v jeho vlastníctve /resp. identický tovar/ a kupujúci je povinný poskytnúť mu plnú súčinnosť a v žiadnom prípade mu vo výkone jeho vlastníckych práv nebrániť.

3.5. Ďalšie dohovory
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží predávajúci a jeden kupujúci.

4. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení jeho neskorších novelizácií.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
:
Dodávateľ bude zhromažďovať osobné údaje o spotrebiteľovi do doby, kedy tento písomne, alebo e-mailom požiada o ich vymazanie. Údaje slúžia vyložene za účelom plnenia objednávok spotrebiteľa, za účelom obchodnej evidencie (histórie) a k účelom stanovených zákonom (dane, účtovníctvo, orgány činné v trestnom konaní a pod.) v plnom poskytnutom rozsahu. Spotrebiteľ môže poskytnuté osobné údaje meniť a kontrolovať po prihlásení do systému e-shopu dodávateľa. Spotrebiteľ môže kedykoľvek písomne, alebo e-mailom požiadať o výmaz poskytnutých osobných údajov z databázy dodávateľa.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:.
*****este nie je pridelene*****
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu
bellaelektro.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu
bellaelektro.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky